Primer cicle
Home

Primer cicle

Etapa 0 a 3 anys

A la Kids som conscients que en aquests primers anys de vida s’estableixen connexions neuronals que es multipliquen quan posem als nostres alumnes en contacte amb l’estimulació exterior.

Les sinapsis donaran lloc a estructures funcionals del cervell que són la base per desenvolupar els diferents aprenentatges.

Aprofitem aquest moment per estimular i activar tot un seguit de condicions que desenvolupin el potencial dels nostres alumnes.

 

La nostra filosofia pedagògica s’emmarca en el següent principi:

 

 “ L’APRENENTATGE ÉS EMOCIONAR-SE“

 

Comptem amb una línia pedagògica comuna i amplia que té com a eix fonamental l’educació integral de l’infant i la seva correcta preparació per a l’etapa escolar.

Privilegiant una visió:

Integral, orientada cap a l’educació global de l’infant.

Integradora, que valori tant el què s’ha après com el com s’ha après.

Qualitativa, que valori de manera objectiva i explicativa

Motivadora, que estimuli l’activitat i la participació.

Activa, mitjançant el joc, les vivències i els treballs, mitjans idonis per aprendre.

Cíclica, mirant que els nous aprenentatges quedin relacionats amb el que ja se sap.

Observacional, buscant a desenvolupar el sentit de l’observació com un mitja prioritari d’emmagatzematge d’informació.

Innovadora, desenvolupa el potencial de l’infant i impulsa l’expressió personal i la creativitat.

Socialitzada i convivencial, el treball en comú i l’aprenentatge cooperatiu e afavoreix i genera hàbits i actituds de col·laboració, respecte, reciprocitat i solidaritat.

Individualitzada, permeten una progressió en l’aprenentatge segons el ritme evolutiu, diferenciat i integral de cada un dels infants.

Sol·licita més informació